• Ons adres:Laan van ‘t Haantje 32, Rijswijk
  • Neem contact op:085 071 6302

Organisatie: Disseldorp Techniek B.V.
Vestigingsadres: Laan van het Haantje 32, 2288 GT Rijswijk, Nederland
Telefoonnummer: 085 071 63 02
E-mailadres: info@disseldorptechniek.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 73163554
Btw-identificatienummer: NL859381043B01

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop- en huur)overeenkomsten die u sluit met Disseldorp Techniek BV. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Disseldorp Techniek zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Brochures, folders en algemene beschrijvingen van de apparatuur binden Disseldorp Techniek slechts, voor zover daarnaar uitdrukkelijk door Disseldorp Techniek is verwezen.

2. Prijzen

De prijzen zijn voor zover niet anders vermeld, exclusief invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting. Eventueel verschuldigde invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting of BTW zullen separaat op de factuur worden vermeld en doorberekent. Bij prijsstijgingen tussen de datum van opdracht en de datum van aflevering ten gevolge van verhoging van de belastingen, invoerrechten of koersstijgingen van de buitenlandse valuta, behoudt Disseldorp Techniek zich het recht om deze door te berekenen. De prijzen zijn exclusief vervoerskosten en transportverzekering.

3. Levering

Disseldorp Techniek zal in het algemeen de aangeboden leveringsdatum handhaven. Disseldorp Techniek en de door haar vertegenwoordigde fabrikanten zijn op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor welke gevolgen dan ook, die uit een vertraging van de af- en oplevering van de apparatuur zouden voortvloeien. Disseldorp Techniek behoudt zich het recht voor de opdracht aan haar verstrekt, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren, indien Disseldorp Techniek door oorzaken buiten haar macht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Indien Disseldorp Techniek de opdracht tot levering heeft geaccepteerd, wordt zij geacht hieraan volledig te hebben voldaan, zodra de te leveren goederen aan het adres van de opdrachtgever en Disseldorp Techniek overeen te komen adres, zijn afgeleverd.

4. Installatie

Indien Disseldorp Techniek de installatie en/of montage van de apparatuur op zich heeft genomen, komen alle kosten voor scheeps-, ijzer-, las- en timmerwerk voor rekening van de opdrachtgever,  evenals bijkomende werkzaamheden zoals het aanbrengen van kabels in pijpen, het tuigen van antennes, het ontstoren van voedingsbronnen, het leveren en aanbrengen van overige benodigdheden.

5. Herroepingsrecht

Opdrachtgever heeft het herroepingsrecht binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van de apparatuur en bijbehorende goederen. Als u een dienst afneemt gaat de herroepingstermijn van 14 dagen in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een goed gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Als opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Disseldorp Techniek. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding omtrent het herroepingsrecht zendt de opdrachtgever terug of overhandigt hij dit aan Disseldorp Techniek. Eventuele kosten verbonden aan deze terugzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

6. Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking hiervan. Ten behoeve van de acceptatie van een retourzending zal het geleverde gedurende de bedenktijd enkel gebruikt worden in de mate dat de aard, de kenmerken en de werking vastgesteld worden. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het geleverde die het gevolg is van een manier van omgaan met het geleverde anders dan zojuist omschreven. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het geleverde als Disseldorp Techniek hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

7. Garantie

Op alle aangeschafte goederen wordt een garantie gegeven van zes maanden. De garantie bestaat hierin dat alle gebreken aan de geleverde apparatuur en verrichte diensten binnen de hiervoor gestelde garantieperiode door Disseldorp Techniek zo spoedig mogelijk zullen worden verholpen indien kan worden aangetoond dat deze gebreken een gevolg zijn van ondeugdelijke materialen, onjuiste bewerking en onjuiste constructie. De opdrachtgever zal Disseldorp Techniek volledig vrijwaren voor alle gevolgen van bedoelde gebreken en storingen, het nakomen van de garantieverplichtingen door Disseldorp Techniek geldt als enige en algehele schadevergoedingen, elke verdere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De garantieverplichtingen voor Disseldorp Techniek vervallen indien:

  • er zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Disseldorp Techniek nabewerkingen, veranderingen of reparaties zijn uitgevoerd.
  • het geleverde onoordeelkundig is gebruikt.
  • het geleverde niet goed is onderhouden.

Dit geheel te beoordeling van Disseldorp Techniek. Garantie aan boord van schepen binnen een straal van 40 kilometer zijn kosteloos, Daarbuiten zullen reisuren en kilometers worden berekend.

8. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Disseldorp Techniek behoudt zich het recht voor om over vorderingen, ouder dan 30 dagen, 1,5% per maand over het netto factuurbedrag voor rentederving en administratiekosten in rekening te brengen. Alsmede alle gerechtelijke en buitenechtelijke incassokosten, indien Disseldorp Techniek de vordering uit handen moet geven.

9. Annulering

Bij annulering van een geplaatste en door Disseldorp Techniek aanvaarde opdracht, behoudt Disseldorp Techniek zich het recht voor volledige schadevergoeding te bedingen en daarnaast op betaling van een bedrag gelijk 25% van de totale waarde van de opdracht ter zake van winstderving.

10. Auteursrechten

Disseldorp Techniek behoudt zich alle auteursrechten op haar technische tekeningen, ontwerpen, publicaties en documenten, alsmede alle andere rechten op intellectuele en/of industriële eigendommen. De gehele of gedeeltelijke inhoud van dergelijke documenten en/of eigendommen zullen door opdrachtgever niet aan derden worden getoond of doorgegeven, zonder schriftelijke toestemming van Disseldorp Techniek.

11. Geschillen

Op alle door Disseldorp Techniek gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Disseldorp Techniek en opdrachtgever zullen trachten enig geschil, voortspruitende uit deze voorwaarden, in der minne te schikken. Mocht een geschil niet in der minne geschikt worden dan zal dit geschil worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag met het recht van hoger voorziening.

Vragen?

Vragen of een offerte ontvangen?

Wij helpen u graag verder.

Bel 085 - 071 6302

Of laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Uw gegevens

    Vragen of een offerte ontvangen?

    Klant info